2021-06-08

Deklaracja dostępności

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony swojego biuletynu informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848), zwana dalej ustawą. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cuw.katowce.pl.

Prowadzone przez Centrum Usług Wspólnych działania nie wymagają prowadzenia serwisów internetowych i aplikacji mobilnych, jedynie wymagany jest dostęp do informacji publicznej realizowany jest poprzez platformę BIP, której administratorem jest Ministerstwo Cyfryzacji.

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach jest jedynie redaktorem i zamieszcza informację, nie jest uprawniony do modyfikacji platformy BIP.

Zgodnie z Art. 3. 2. Pkt 5b Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 „O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”

"Art. 3. 1. Ustawy nie stosuje się do stron internetowych i aplikacji mobilnych dostawców usług medialnych o których mowa w art. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. poz. 361 i 643).

2. Ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych: (...)

5) treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego: (...)

b) których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;”

 

Data publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.01.2021r.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 01.06.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowanych w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytnik ekranu. W miarę możliwości będziemy poddawać te pliki procesowi OCR, a także będziemy przechodzić na publikowanie plików w formatach maszynowych, zawierających treść z poprawnie zaznaczoną strukturą logiczną.

W 2021r. prowadzimy pracę związaną z aktualizacją strony BIP w porozumieniu z jego Administratorem celu dostosowania do naszych potrzeb oraz wymogów dotyczącymi dostępności.

 

Skróty klawiatury

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacja zwrotna i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osobą kontaktową jest: Witold Wieczorek,

e- mail: w.wieczorek@cuw.katowice.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 357 08 20.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach zajmuje budynek trzykondygnacyjny z jednym wejściami, głównym od strony ulicy Granicznej.

Do budynku wchodzi się przez drzwi otwierane ręcznie, po lewej jego stronie znajduje platforma na wózek inwalidzki. Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidzące i słabowidzące.

W budynku nie istnieje także rozkład pomieszczeń dostępny w sposób dotykowy i głosowy, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzeń do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku nie ma windy. Wejście na teren pomieszczeń budynku zabezpieczone jest bramką. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest jedynie korytarz i pomieszczenia na parterze budynku. Na parterze znajduje się także toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Osobom zgłaszającym problem z przemieszczaniem się świadczona jest obsługa na parterze. Do budynku i do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystentem i psem przewodnikiem .

Na parterze w pokoju 0.43 i 0.44. znajduje się kancelaria, która przyjmuje korespondencję stron.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się