2021-06-11

Informacje ogólne - zasiłek

Zasiłek szkolny jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły lub ośrodka.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej wystąpieniem zdarzenia losowego w szczególności:

 • pożaru lub zalania mieszkania, 
 • nagłej, ciężkiej choroby w rodzinie ucznia, 
 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, 
 • nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
 • kradzieży w mieszkaniu ucznia,
 • innych nagłych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

Ubiegając się o zasiłek szkolny należy opisać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wpływem zdarzenia losowego na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny ucznia oraz  wskazać niezaspokojone potrzeby ucznia związane z procesem edukacyjnym, których to pokrycie nie jest możliwe lub utrudnione z powodu sytuacji wywołanej zdarzeniem losowym.

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK

Prawo do pomocy materialnej w  formie zasiłku szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

WYSOKOŚĆ I FORMY ZASIŁKU

 1. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się w każdej sprawie indywidualnie kierując się rodzajem i skutkiem zdarzenia. Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)  w bieżącym roku szkolnym tj. 124,00 zł x 5-krotność = 620,00 zł. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 2. Wypłata zasiłku szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej po jej uprawomocnieniu się tj. po 14 dniach od daty potwierdzenia odbiory decyzji przez wnioskodawcę lub z dniem doręczenia do CUW Katowice zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania art. 127a KPA. - Załącznik nr 5B
 3. Formy wypłaty zasiłku szkolnego:
 • świadczenia pieniężnegona pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,  realizowany przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy lub poprzez wypłatę gotówki  w kasie CUW Katowice w godzinach pracy kasy (dopuszcza się czek elektroniczny w oddziale banku obsługującego miasto Katowice),
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, realizowany dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice poprzez  dyrektorów szkół do wysokości przyznanej decyzją administracyjną,

Dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Katowice oraz dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych zasiłek szkolny realizowany jest poprzez CUW Katowice w formie pomocy rzeczowej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się