2021-06-11

Informacje ogólne

Stypendium szkolne jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły lub ośrodka.

Stypendium szkolne nie może zostać przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych - pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

W bieżącym roku szkolnym miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj.  528,00 zł netto. 

Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej.

KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM

Stypendium szkolne przysługuje uczniom/słuchaczom/wychowankom zamieszkałym na terenie miasta Katowice:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Zgodnie z art. 25 KC miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa
z zamiarem stałego pobytu.

Zgodnie z art. 26 § 1 KC miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Na podstawie § 2 jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego
z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

W związku z powyższym uczniowiemieszkający poza Katowicami, pobierający naukę w katowickich szkołach publicznych lub niepublicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

FORMY POMOCY

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą jak np.:
  • Zielona szkoła. 
  • Zajęcia z języków obcych. 
  • Zajęcia sportowe np. piłka nożna, pływanie, karate itp. 
  • Zajęcia muzyczne np. nauka gry na instrumencie itp. 
  • Zajęcia taneczne.
  • Wyjścia do kina, teatru  itp.
  • Wycieczki szkolne.
 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. Przepis stosuje się odpowiednio do wychowanków ośrodków oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.
 3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania tj. poza gminą Katowice może być udzielone uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów.
 4. Stypendium szkolne może być także, w szczególnych przypadkach udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium szkolne uzna, że udzielenie stypendium w formach,                   o których mowa w pkt 1-3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego zostały wyszczególnione w pouczeniu, które stanowi integralną część wniosku.

*Pracownik CUW Katowice  może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

 

Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 • złożone w szkole – potwierdzone przez dyrektora szkoły lub przez osobę upoważnioną, 
 • złożone w CUW Katowice - potwierdzone przez upoważnionego pracownika CUW Katowice.

INFORMACJE DODATKOWE

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Katowice, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, przy ul. Granicznej 27.

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1327),
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1876),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  (t.j. Dz.U. 2020 poz. 111 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735),
 • Uchwała nr XL835/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Katowice z późn. zm. (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2005 r.  nr 76, poz. 2065 z późn. zm.).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się