2021-06-11

Kontrole 2017

Przebieg i efekty kontroli wewnętrznych Wydziału Audytu i Kontroli znajdują się tutaj.

 

Termin przeprowadzenia kontroli Zakres kontroli Wyniki kontroli
Temat kontroli Kontrolowany okres

08.02.2017 - 07.03.2017

Kontrola PIP  1. Sprawdzenie realizacji uprzednich wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organizacyjnych kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.
2. Kontrola zagadnień prawnych ochrony pracy ze szczególnym uwzględnieniem z zakresu czasu pracy, wynagrodzeń oraz bezpieczeństwa technicznego – organizacja stanowisk pracy
01.01.2017 - 07.03.2017 Wystąpienie                             z dnia 23.03.2017
Znak: 040176-5317-K017-Ws01/17

13,22.06.2017

Kontrola PIP 1. Sprawdzenie realizacji uprzednich wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń decyzji organizacyjnych kontroli i nadzoru nad warunkami pracy  01.01.-31.05.2017 Wystąpienie                             z dnia 30.06.2017
Znak: 040378-5310-K031-Pt/17

24.08.-06.09.2017

Kontrola projektu pn. " Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia ŚTZN.  1. Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych rok 2017

Informacja pokontrolna Urzędu Marszałkowskiego    z dnia 24.11.2017r.         Znak: FR-RKPR.44.391.1.2017.PP

11.08.2017-06.09.2017

Weryfikacja zasadności zarzutów zawartych w piśmie nr ES.ZD-00206/17 z dnia 28.07.2017 01.01.2014-30.06.2017 Wystąpienie pokontrolne     z dnia 11.10.2017           Znak: AK.II.1711.18.2017.MS

08-10.08.2017

Kontrola projektu pn: " Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach"      w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych. 01.10.2016-23.06.2017 Informacja pokontrolna Urzedu Marszałkowskiego    z dnia 01.09.2017            Znak 69/K/KN1/17

06.09.-08.09.2017

Kontrola projektu pn: " Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół" w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych. 01.07-2016-30.06.2017

Informacja pokontrolna Urzędu Marszałkowskiego    z dnia 22.09.2017            Znak 78/K/KN1/17

24.10.2017-26.10.2017

Kontrola projektu pn: " Sos Szkolenia otwrtych szans" w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych. 01.09.2016-30.09.2017

Informacja pokontrolna Urzędu Marszałkowskiego                  z dnia 24.11.2017          Znak: 101/K/KN2/17

09.10.2017-24.11.2017

Realizacja planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 27 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych. 01.01.2016-31.12.2016 Wystąpienia pokontrolne     z dnia 07.12.2017           Znak: AK.II.1711.20.2017.AK1

18.12.2017-21.12.2017

Kontrola projektu pn: " Ateler na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych w ZSTiO nr 3.   Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu - w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych. rok 2017 Informacja pokontrolna Urzędu Marszałkowskiego    z dnia 29.01.2018           Znak: FR.RKPR.44.452.1.2017.PK

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się