2021-06-11

Kontrole 2018

Przebieg i efekty kontroli wewnętrznych Wydziału Audytu i Kontroli znajdują się tutaj.

 

Termin przeprowadzenia kontroli Zakres kontroli Wyniki kontroli
Temat kontroli Kontrolowany okres

12.02.2018-14.02.2018

Kontrola projektu
pn. Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowanych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych
01.07.2017-31.12.2017 Informacja pokontrolna
Urzędu Marszałkowskiego
z dnia 20.03.2018 r.
Znak: FE.042.3.8.2016.BL

29.01.2018-07.03.2018

Realizacja planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 59 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2016-31.12.2016 Wystąpienie pokontrolne
z dnia 22.03.2018 r.
Znak: AK.II.1711.3.2018.AŚ

23.01.2018-29.03.2018

Realizacja planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 56 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych. 01.01.2016-31.12.2016 Wystąpienia pokontrolne
z dnia 27.04.2018 r.
Znak: AK-II.1711.2.2018.AP
08.03.2018-16.04.2018 Realizacja planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 64 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2017-21.12.2017 Wystąpienie pokontrolne
z dnia 30.04.2018 r.
Znak: AK.II.1711.5.2018.KS

07.03.2018-16.04.2018

Realizacja planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 65 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2017-31.12.2017 Wystąpienia pokontrolne
z dnia 30.04.2018 r.
Znak: AK.II.1711.4.2018.MS
23.03.2018-28.03.2018 Kontrola projektu pn: " Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo dydaktycznej w ZSZ nr 3 w Katowicach" w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych. rok 2018

Informacja pokontrolna
Urzędu Marszałkowskiego
z dnia 02.08.2018 r.
Znak FR-RKPR.44.201.1.2018.KPA

18.04.2018-24.05.2018 Realizacja planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 74 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2017-31.12.2017

Wystąpienie pokontrolne
z dnia 12.06.2018 r.
Znak: AK-II.1711.7.2018.MS

18.04.2018-23.05.2018 Realizacja planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 62 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych. 01.01.2017-31.12.2017 Wystąpienia pokontrolne
z dnia 07.12.2017 r.
Znak: AK.II.1711.20.2017.AK1
14.05.2018-26.06.2018 Realizacja planu dochodów i wydatków w ZSS nr 6 W obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2017-31.12.2017 Wystąpienia pokontrolne
z dnia 31.07.2018 r.
Znak AK-II.1711.9.2018.AŚ
16.05.2018-24.05.2018 Kontrola projektu pn: " Wyposażenie pracowni zawodowych w ZSPM. Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresemokreślonym w Umowie w sprwie dofinansowania projektu w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych rok 2018 Infortmacja pokontrolna
Urzędu Marszałkowskiego
z dnia 25.05.2018 r.
Znak: FR-RKPR.44.181.2.2018.MW
23.05.2018-22.06.2018 Realizacja planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 99 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2017-31.12.2017 Wystąpienie pokontrolne
z dnia 24.07.2018 r.
Znak: AK-II.1711.10.2018.MS
23.05.2018-31.07.2018 Realizacja planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 88 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2017-31.12.2017 Wystąpienie pokontrolne
z dnia 03.09.2018 r.
Znak: AK-II.1711.11.2018.AP
24.05.2018-29.06.2018 Realizacja planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 71 w obszarze dzialania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2017-31.12.2017 Wystąpienie pokontrolne
z dnia 24.07.2018 r.
Znak AK-II.1711.12.2018.KS
04.06.2018-20.07.2018 Audyt pn: " Ocena gospodarowania Środkami ZFŚS w Centrum Usług Wspólnych 01.01.2017-31.12.2017 Wystąpienie poaudytowe
z dnia 06.08.2018 r.
Znak: AK-I.1720.6.2018.IP
19.11.2018-26.11.2018 Kontrola projektu pn." Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach- Murcki rok 2018 Informacja pokontrolna
Urzędu Marszałkowskiego z dnia 28.11.2018 r.
Znak: FR-RKPR.44.149.2.2018.MS

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się