2021-06-11

Kontrole 2019

Przebieg i efekty kontroli wewnętrznych Wydziału Audytu i Kontroli znajdują się tutaj.

 

Termin przeprowadzenia kontroli Zakres kontroli Wyniki kontroli
Temat kontroli Kontrolowany okres

03.01.2019-06.02.2019

Realizacja planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 6 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.09.2017-31.12.2017 Wystąpienie pokontrolne
z dnia 26.02.2019 r.
Znak: AK-II.1711.1.2019.KS

29.01.2018-07.03.2018

Realizacja planu dochodów i wydatków oraz realizacji planu dochodów i wydatków ze środków na wydzielonym rachunku gromadzenia dochodów w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2017-31.12.2017 Wystąpienie pokontrolne
z dnia 26.02.2019 r.
Znak: AK.II.1711.3.2019.AK

15.11.2018-07.01.2019

Realizacja planu dochodów i wydatków w Zespole Szkół nr 7 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych. 01.01.2017-31.12.2017 Wystąpienia pokontrolne
z dnia 01.02.2019 r.
Znak: AK-II.1711.24.2019.AK

03.01.2019-06.02.2019

Realizacja planu dochodów i wydatków w ZSP 4 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2017-21.12.2017 Wystąpienie pokontrolne
z dnia 27.02.2019 r.
Znak: AK.II.1711.5.2018.KS

11.02.2019-15.03.2019

Realizacja planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 61 Specjalnej w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienia pokontrolne
z dnia 02.04.2019 r.
Znak: AK.II.1711.9.2019.KS

12.02.2019-18.03.2019

Realizacja planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 91 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2018-31.12.2018

Wystąpienie pokontrolne
z dnia 02.04.2019 r.
Znak: AK-II.1711.5.2019.AK

14.05.2018-26.06.2018

Realizacja planu dochodów i wydatków w XIV Liceum Ogólnokształacącym wW obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienia pokontrolne
z dnia 03.04.2019 r.
Znak AK-II.1711.6.2019.AB
01.04.2019-18.04.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 66 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.09.2018-31.03.2019 Wystąpienie pokontrolne
z dnia 09.05.2019 r.
Znak: AK-II.1711.11.2019.AŚ
19.03.2019-24.04.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków oraz realizacji planu dochodów i wydatków ze środków na wydzielonym rachunku gromadzenia dochodów w Szkole Podstawowej nr 10 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienie pokontrolne
z dnia 17.05.2019 r.
Znak: AK-II.1711.18.2019.MK
20.03.2019-17.05.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków w oraz realizacja dochodów i wydatków z wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finasowane w ZSiP nr 2 w obszarze dzialania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienie pokontrolne
z dnia 04.06.2019 r.
Znak: AK-II.1711.7.2019.AŚ
26.04.2019-19.06.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 27 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienie poaudytowe
z dnia 04.07.2019 r.
Znak: AK-II.1711.12.2019.Ak
26.04.2019-12.06.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 22 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienie pokontrolne
z dnia 04.07.2019 r.
Znak: AK-II.1711.13.2019.MK
28.08.2019 Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019 01.05.2019-16.06.2019 Wystąpienia pokotrolne
z dnia 30.08.2019 r.
Znak: IO-7.01/11-Z02
19.06.209-26.07.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 92 w obszarze działania Centrum Usług wspólnych 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienia pokontrolne
z dnia 23.08.2019 r.
Znak: AK-II.1711.17.2019.AK
07.08.2019-09.06.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno - kadrowe w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych w Katowicach 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienia pokontrolne z dnia 19.09.2019r. Znak sprawy: AK.II.1711.18.2019.MS
2019 rok Prowadzenie przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice stron Biuletynu Informacji Publicznej (AK-II.1711.27.2014.MS) 2014-2019

Wystąpienie pokontrolne z dnia 30.09.2019r. Znak sprawy: AK-II.1711.10.2019.ES

13,19.11.2019r. Kontrola PIP Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy w Cenrum Usług Wspólnych w Katowicach 2019 Notatka urzędowa z kontroli z dnia 19.11.2019r. nr.rej. 040109-53-K055-Ns/19
10.09.2019-15.10.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno-kadrowe w Szkole Podstawowej nr 21 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych w Katowicach 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienia pokontrolne z dnia 05.11.2019r. Znak sprawy: AK-II.1711.20.2019.MK
13.09.2019-17.10.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno - kadrowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych w Katowicach 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienia pokontrolne z dnia 05.11.2019 znak sprawy: AK-II.1711.23.2019.AK
10.09.2019-15.10.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno - kadrowe w Szkole Podstawowej nr 17 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych w Katowicach 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienia pokontrolne z dnia 05.11.2019r. znak sprawy: AK-II.1711.21.2019.MB
12-19.12.2019 Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń poaudytowych zadania audytowego nr 6/2018 dot. Centrum Usług Wspólnych w Katowicach i wybranych jednostek oświatowych w zakresie oceny gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 12-18.12.2019 Notatka informacyjna z dnia 19.12.2019r. znak sprawy:AK-I.1720.6.2018.AW
18.10.2019-26.11.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno-kadrowe w Miejskim Przedszkolu nr 15 w obszarze działania Centrum usług Wspólnych w Katowicach 01.01.2018-31.12.2018

Wystąpienia z dnia 20.12.2019 znak: AK-1711.25.2019.AK

18.10.2019-06.12.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno - kadrowe w Miejskim Przedszkolu nr 22 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych w Katowicach 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienia z dnia 02.01.2020 znak: AK-1711.24.2019.KB
10.09.2019-27.11.2019 Realizacja planów dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyno -  kadrowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych w Katowicach 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienia z dnia 20.01.2020 znak: AK-1711.22.2019.AM

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..