2019-09-02

Miejsce i termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadkach:
- uczniów i słuchaczy szkół, w którychzajęcia dydaktyczno - wychowwcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego  - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
- słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego:
  • w szkole w przypadku  uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice,
  • w kancelarii Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice – w przypadku uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Katowice,
  • w kancelarii Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice – w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych 
 
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie w/w  terminu, tj. po 15 września (art.90n ust.7 ustawy o systemie oświaty). Wówczas do wniosku należy dołączyć stosowne uzasadnienie uprawdopodobniające przyczynę, która uniemożliwiła złożenie wniosku w ustawowym terminie.
 
Referat ds. Funduszy Stypendialnych  jest czynny  od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:30 do 15:30
Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Referacie lub pod numerami telefonów:
(32) 35 70 835, (32) 35 70 834, (32) 35 70 817, (32) 60 61 374, (32) 6061 393.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się