2018-05-25

Ochrona danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest Centrum Usług Wspólnych w Katowicach z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy 40-040 przy ul. Wita Stwosza 7, reprezentowane przez Dyrektora.

Kontakt przez e-mail cuw@cuw.katowice.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP; tel. (32)-6061301

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych z ochroną danych można się skontaktować poprzez email: iod@cuw.katowice.pl; tel. (32)-6061328

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach przetwarza dane w celu realizacji zadań statutowych określonych w uchwale nr XXXIII/662/16 Rady Miasta Katowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach, jako jednostki

obsługującej, do zapewnienia prowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta

Katowice zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz w uchwale nr XXXIII/663/16 Rady Miasta Katowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach oraz nadania statutu.

Podstawą prawną przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. a; art. 6 ust. 1 lit. b; art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych

  • organa państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych,
  • podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych.

 

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu jednak nie dłuższy niż przez okresy wskazane przepisami prawa.

 

Prawa osób których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych, zgodnie z obowiązującą procedurą wewnętrzną w CUW Katowice.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie są profilowane w rozumieniu RODO.

 

Wniesienie skargi

W przypadku uznania, że CUW Katowice narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się