2021-06-11

Rejestry, ewidencje, archiwa.

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach  prowadzi następujące rejestry:

 • Rejestr zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Katowicach – do wglądu w Dziale Organizacyjnym,
 • Rejestr upoważnień/pełnomocnictw wydawanych przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Katowicach – do wglądu w Dziale Organizacyjnym,
 • Rejestr skarg i wniosków – dostęp do rejestru podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej,
 • Rejestr kontroli i protokołów pokontrolnych oraz wydanych zaleceń pokontrolnych –do wglądu w Dziale Organizacyjnym,
 • Rejestr umów – do wglądu w Dziale Organizacyjnym,
 • Rejestr procedur wewnętrznych Centrum Usług Wspólnych w Katowicach  – do wglądu w Dziale Organizacyjnym,
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania i druków powszechnego użytku – do wglądu w Dziale Administracji,
 • Rejestr systemów i programów komputerowych –do wglądu w Referacie ds. Informatyki,
 • Rejestr zamówień publicznych – do wglądu w Referacie Zamówień Publicznych,
 • Rejestr zidentyfikowanego ryzyka przy realizacji zadań – dostęp do rejestru podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie  o dostępie do informacji publicznej,
 • Rejestr depozytów – do wglądu w Wydziale Finansowo – Księgowym.

Archiwum Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.


W Archiwum Centrum Usług Wspólnych w Katowicach znajdują się dokumenty wynikające z realizowanych zadań przez  istniejący do dnia 31.12.2016 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach oraz od 01.01.2017 Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.
W Archiwum przechowywane są także akta osobowe i dokumentacja płacowa pracowników z następujących jednostek organizacyjnych.

 • Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • Zakładu Przedszkoli Miejskich,
 • Rejonowego Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Finansowej Szkół,
 • Zespołu Szkół Miejskich.

Przechowywane w archiwum akta osobowe oraz dokumentacja płacowa  z jednostek innych niż Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych i Centrum Usług Wspólnych w Katowicach udostępniane są na wniosek zainteresowanego, zgłoszony za pośrednictwem dyrektora jednostki oświatowej, w której wnioskodawca był zatrudniony.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się