2020-12-29

Ochrona danych osobowych

Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administrator danych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Katowicach z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy 40-017 przy ul. Graniczna 27.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Witold Wróbel. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych z inspektorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: iod@cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem (32)-6061328

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

 

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach przetwarza dane w celu realizacji zadań statutowych. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy RODO*:

- art. 6 ust. 1 lit. b) - wykonanie umowy, lub podjęcie działań przed zawarciem umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. c) - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- art. 6 ust. 1 lit. a) - zgoda osoby, której dane dotyczą,

- art. 6 ust. 1 lit. e) - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym,

- art. 6 ust. 1 lit. f) - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

Podstawą prawną przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych jest:

- art. 9 ust. 2 lit. b) - wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,

- art. 9 ust. 2 lit. a) - zgoda osoby, której dane dotyczą.

Cele i zasady przetwarzania danych na stronach internetowych określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których strona się znajduje.

 

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych

 

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, które dostarczają platformy informatyczne służące do przetwarzania danych, podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu jednak nie dłuższy niż okres wskazany w przepisach prawa, na podstawie których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy z o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Prawa osób których dane dotyczą

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepisy prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

 

Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania w rozumieniu RODO*.

 

Wniesienie skargi

 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
w związku prowadzeniem monitoringu wizyjnego
 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Katowicach z siedzibą przy ul. Granicznej 27; 40-017 Katowice.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się skontaktować z inspektorem ochrony danych: tel. 32-6061328; e-mail: iod@cuw.katowice.pl 

 

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6. lit. f) RODO*, do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, jakim jest ochrona mienia CUW Katowice.

Dane w postaci wizerunku zbierane są w momencie wejścia w obszar monitorowany i przechowywane będą przez okres 14 dni, po czym zostaną trwale usunięte.

 

Obszar monitorowany

Monitoring wizyjny obejmuje korytarze i klatki schodowe budynku siedziby CUW Katowice przy ul. Granicznej 27 w Katowicach, oraz teren ogrodzony przyległy do budynku.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania i do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie 00-913, ul. Stawki 2.

 

Inne informacje

Pozyskane dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, nie są przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO i nie są profilowane.

 

 

*RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się