2020-12-29

Ochrona danych osobowych

Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administrator danych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Katowicach z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy 40-017 przy ul. Graniczna 27.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Witold Wróbel. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych z inspektorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: iod@cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem (32)-6061328

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

 

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach przetwarza dane w celu realizacji zadań statutowych. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy RODO*:

- art. 6 ust. 1 lit. b) - wykonanie umowy, lub podjęcie działań przed zawarciem umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. c) - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- art. 6 ust. 1 lit. a) - zgoda osoby, której dane dotyczą,

- art. 6 ust. 1 lit. e) - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym,

- art. 6 ust. 1 lit. f) - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

Podstawą prawną przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych jest:

- art. 9 ust. 2 lit. b) - wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,

- art. 9 ust. 2 lit. a) - zgoda osoby, której dane dotyczą.

Cele i zasady przetwarzania danych na stronach internetowych określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których strona się znajduje.

 

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych

 

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, które dostarczają platformy informatyczne służące do przetwarzania danych, podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu jednak nie dłuższy niż okres wskazany w przepisach prawa, na podstawie których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy z o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Prawa osób których dane dotyczą

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepisy prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

 

Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania w rozumieniu RODO*.

 

Wniesienie skargi

 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
w związku prowadzeniem monitoringu wizyjnego
 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Katowicach z siedzibą przy ul. Granicznej 27; 40-017 Katowice.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się skontaktować z inspektorem ochrony danych: tel. 32-6061328; e-mail: iod@cuw.katowice.pl 

 

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6. lit. f) RODO*, do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, jakim jest ochrona mienia CUW Katowice.

Dane w postaci wizerunku zbierane są w momencie wejścia w obszar monitorowany i przechowywane będą przez okres 14 dni, po czym zostaną trwale usunięte.

 

Obszar monitorowany

Monitoring wizyjny obejmuje korytarze i klatki schodowe budynku siedziby CUW Katowice przy ul. Granicznej 27 w Katowicach, oraz teren ogrodzony przyległy do budynku.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania i do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie 00-913, ul. Stawki 2.

 

Inne informacje

Pozyskane dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, nie są przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO i nie są profilowane.

 

 

*RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..