2021-06-13

Skargi i wnioski

Informacja ogólna

 

1. Każdy obywatel ma prawo złożenia wniosku lub skargi.

2. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, usprawnienia pracy, zapobiegania nadużyciom, ochrony własności społecznej i lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

3. Przedmiotem skargi może być miedzy innymi zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez komórki organizacyjne Centrum Usług Wspólnych w Katowicach wynikających ze Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Katowicach .

4. Wnioski i skargi winne być adresowane do Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Katowicach i to przez niego są rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty

 

Wniosek lub skarga w celu jej rozpatrzenia winna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Wnoszącego wraz ze sprecyzowanymi zarzutami z jaki występuje.

 

Sposób dostarczania wniosku lub skargi

 

Wnioski i skargi można dostarczyć do Centrum Usług Wspólnych w Katowicach na jeden z poniższych sposobów:

• złożyć bezpośrednio w formie pisemnej w Kancelarii Centrum Usług Wspólnych w Katowicach przy ul. Graniczna 27, pokój 0.43 lub 0.44 /parter/ każdego dnia w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzina 7:30-15:30

• drogą pocztową na adres: Centrum Usług Wspólnych ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice ( dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym)

• drogą elektroniczną w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP o ile wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego e-PUAP,

• pocztą elektroniczną na adres Centrum Usług Wspólnych : cuw@cuw.katowice.pl W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę elektroniczną.

Wnioski i skargi mogą być także zgłaszane ustnie w poszczególnych komórkach organizacyjnych. W takich przypadkach wymagane jest sporządzenie protokołu przyjęcia wniosku lub skargi. Protokół wymaga podpisania przez Przyjmujące i Wnoszącego.

 

Opłaty

 

Wnioski i skargi są wolne od opłat.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 

1. O sposobie załatwienia wniosku/ skargi zawiadamia się Wnoszącego na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku/skargi.

2. W przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu. O zmianie terminu odpowiedzi oraz o przyczynach zwłoki Centrum Usług Wspólnych w Katowicach jest zobowiązane poinformować Wnoszącego.

3. Dokument zawierający odpowiedź Centrum Usług Wspólnych w Katowicach może być odebrany przez Wnioskodawcę:

-  poprzez pocztę tradycyjną,

- osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach,

W przypadku osobistego odbioru dokumentu należy zgłosić się wraz z dowodem osobistym do Działu Organizacyjnego w pokoju nr 0.10.

4. O formie odbioru dokumentu decyduje Wnoszący wniosek/skargę w złożonym piśmie.

 

Informacja dotycząca przebiegu sprawy

 

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Centrum Usług Wspólnych w Katowicach osobiście. Kontakt osobisty - Dział Organizacyjny pokój nr 0.10 w godzinach urzędowania.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się