2019-09-03

Wymagane dokumenty - zasiłki

Do wniosku należy załączyć dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego  oraz jego datę np.:
  • w przypadku śmierci rodzica – kopia aktu zgonu członka rodziny ucznia oraz kopia aktu  urodzenia dziecka, 
  • w przypadku śmierci opiekuna prawnego – kopia aktu zgonu opiekuna prawnego ucznia, kopia aktu urodzenia dziecka oraz postanowienie sądu dot. opieki prawnej, 
  • w przypadku pożaru – zaświadczenie Straży Pożarnej, Administracji Nieruchomości lub Instytucji Ubezpieczeniowej, 
  • w przypadku kradzieży – zaświadczenie (zawiadomienie) wystawione przez organ ścigania wszczęciu postępowania lub zaświadczenie o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, 
  • w przypadku zalania mieszkania – zaświadczenie Administracji Nieruchomości Instytucji Ubezpieczeniowej,  
  • w przypadku nagłych wypadków lub ciężkiej choroby – zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciężką chorobę / zaistniałe zdarzenie.
 
*Pracownik CUW Katowice  może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
 
Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem:
  • złożone w szkole – potwierdzone przez dyrektora szkoły lub przez osobę upoważnioną, 
  • złożone w CUW Katowice - potwierdzone przez upoważnionego pracownika CUW Katowice.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się